วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:40

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)
 1. เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒.๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 2. คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 3. คำแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 4. ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 2. คำแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 3. รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 4. คำแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 5. ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (ระยะ ๓ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

 7. แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ ๓ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

Innovation in Quality Management

 

 

Read 9817 times Last modified on วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 02:24
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.