วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:37

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

Written by
Rate this item
(4 votes)

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ

กระบวนการพัฒนา

แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน

ผลการประเมิน

ข้อมูลสนับสนุน 

 

Read 18667 times Last modified on วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 12:57
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.