วันอาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2561 08:13

ข้อมูลทั่วไป

Written by

ประวัติโรงเรียน

          เดิมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอุเทนพัฒนาดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนขึ้น ณ บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในปีการศึกษา 2532 โดยการขอร้องของชาวบ้านรามราช เพื่อให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านรามราช (สังกัด สปช.) เพื่อเป็นที่เรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คนโดยมีนายชัยชนะ พลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาเป็นผู้บริหารและมอบให้ นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ อาจารย์ 2 โรงเรียนอุเทนพัฒนาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโรงเรียนอุเทนพัฒนา สาขารามราช โดยจัดครูมาทำการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2532 กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุเทนพัฒนา สาขารามราช เป็นโรงเรียนรามราชพิทยาคม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2535 และได้แต่งตั้ง นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ อาจารย์ 2 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ปฏิบัติหน้าผู้บริหารโรงเรียนรามราชพิทยาคม และต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 และได้จัดสรรดำรงตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 2 อัตรา ให้กับโรงเรียนรามราช พิทยาคม ต่อมา ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2537 และในการศึกษาปี 2540 กรมสามัญศึกษาอนุมัติโรงเรียนเปิดสอนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกระดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543 ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันนายวีระ ดีแนบเนียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 246 คน ( ปีการศึกษา 2559 ) มีครูประจำการ 11 คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งวันที่ 8 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา


“ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”
“ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”


คติพจน์


การพัฒนาเป็นเครื่องหมายของผู้เจริญ


สีประจำโรงเรียน

color school

ตราประจำโรงเรียน

Logo Ramrach

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

flower school

ดอกมังตาน

วิสัยทัศน์


โรงเรียนรามราชพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน เก่ง มีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ส่งเสริมบุคลากรให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. บุคลากรดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
  5. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียน การจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
Read 455 times Last modified on วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 09:26
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.