ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (61)

Rate this item
(0 votes)
ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม…
Rate this item
(0 votes)
ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม…
Rate this item
(0 votes)
ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม…
Rate this item
(0 votes)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564…
Rate this item
(0 votes)
หลังจากที่โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์การเปิดของจังหวัด บัดนี้…
Rate this item
(0 votes)
ตามที่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนรามราชพิทยาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.คมเพชรศิริ…
Rate this item
(0 votes)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ…
Rate this item
(0 votes)
กำหนดจัดการเรียนการสอน วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยให้นักเรียนทำกิจกรรม…
Rate this item
(1 Vote)
ตามที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดสอบธรรมศึกษา ปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถดูและดาวน์โหลดผลสอบได้เลยครับ…
Rate this item
(0 votes)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมุลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให่้นักเรียนลดการรังแกกันทั้งในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ รวมทั้งครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายตระหนัก รู้ทัน เข้าใจ รับรู้ว่าการล้อ…