นายประชา  สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. 08-8518-2889
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นาายอนุวัฒน์  เดชไธสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 08-9572-1834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางดาริณี พัตรภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-4016-5916
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนฤมล ไชยนาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. 09-5186-1832
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.