Post Message
 


อรพรรณ มากมี: ศึกษาดูงาน.รามราช&สามผง

ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมมีความยินดีค่ะ ที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ ที่โรงเรียนรามราชพิทยาคม ซึ่งได้รับแนวคิดแนวทางการเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆที่รับผิดชอบและภาพรวมของทั้งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนรามราชมีการเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งและเป็นแนวทางที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาสมกับโรงเรียนได้ ขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ด้วยความเต็มใจและอบอุ่น ค่ะ


วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
นายฉัตรธนาวิชญ์ คำสิมมา ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): ศึกษาดูงาน

ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการประเมินรอบสี่


วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
เสือใหญ่ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้

ดีมาก


วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
เสือใหญ่ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้

ดีมาก


วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
นายฉัตรธนาวิชญ์ คำสิมมา ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): ศึกษาดูงาน

ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการประเมินรอบสี่


วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
 
Powered by Phoca Guestbook