ครูสันติ มารัตน์

ครูสันติ มารัตน์

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

S 1646642

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร OBEC AWARDS

โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ "RPK อาชีวนวัตวิถี ทักษะดี ไม่มีศูนย์" และนำนักเรียนที่ผลการเรียนติด O ร มส. เพื่อนำนักเรียนเข้าโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

16 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 03:46

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดําเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง กําหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน ดังนี้

 1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss

 3. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 4. นักเรียนชั้น ม.1-6 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 5. นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ระหว่างปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านช่วยดูแลนักเรียน ในความปกครองของท่านได้ทบทวนตํารา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

S 2170902

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ณ ห้องธุรการ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ทุกวัน เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

หรือสมัครออนไลน์

qr code

สมัครออนไลน์ คลิก!!

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

ฟรี

 • ทุนการศึกษา
 • รถ รับ-ส่ง
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เสื้อพละ/เสื้อช็อป

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

0

1

2

3

4

6

7

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลรามราชได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 โดยครูประจำวิชาเป็นผู้กำหนดรูปแบบการจัดสอบเอง

วันศุกร์, 11 มีนาคม 2565 03:30

แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการแนะแนวศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียน และเข้าแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตบริการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพี่ชาวเขียง-เหลือง พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน

14 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันเสาร์, 05 มีนาคม 2565 07:07

ก่อนจบพบพระ

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจัดกิจกรรม "ก่อนจบพบพระ" ให้กับลูก ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้นิมนต์ พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน (แสนบุญมี) เจ้าอาวาสวัดศรีสัตตนาค เจ้าคณะตำบลรามราช เขต1 เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

13 1265

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู ได้ทำความร่วมมือกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดทำโครงการ "RPK อาชีวนวัตวิถี ทักษะดี ไม่มีศูนย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน ซึ่งจะจัดการอบรมวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม

11 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์, 04 มีนาคม 2565 08:07

โครงการ ZERO WASTE ขยะเป็นศูนย์

โครงการ ZERO WASTE ขยะเป็นศูนย์ กิจกรรมธนาคารขยะ โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกับมาใช้ใหม่ 3Rs Reduce Reuse Recycle โดยดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการขยะต้นทาง ด้านการจัดการขยะกลางทางและด้านการจัดการขยะปลาย

10 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบงานสภานักเรียน โดยนายณัฐวุฒิ นิวงษา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ส่งมอบงานสภานักเรียนชุดใหม่ นำโดย นายสรวิชญ์ นิวงษา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 และได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริต

9 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 07:45

พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา

นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีเปิดอาคารเรียน โดยนายฐิติกร นิวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกองค์การบริหารส่งนตำบลรามราช และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในตำบลรามราช อีกทั้งเป็นแบบอย่างในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

8 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 07 มีนาคม 2565 08:13

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

m1

m2

m3

m4 1

m4 2

m5 1

m5 2 3

m6 1

m6 2 3

วันศุกร์, 18 กุมภาพันธ์ 2565 08:31

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าฐานผจญภัย ใช้เวลาเพียง 1 วัน

7 2565

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 02:27

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้นำนักเรียนร่วมทำบุญที่วัดพระพุทธบาทเทวนฤมิตรวนา-ราม และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

5 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 03:17

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการต้อนรับ นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาที่ได้มาแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสที่ได้ย้ายสถานศึกษา จากโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

6 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองจากสถานการณ์จริง โดยคณะครูได้ให้ความรู้และเตรียมการเลือกตั้งอย่างเป็ฯขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียยนรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป

4 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 07:25

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

ฟรี

 • ทุนการศึกษา
 • รถ รับ-ส่ง
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เสื้อพละ/เสื้อช็อป

          วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามราชและโรงพยาบาลท่าอุเทน เพื่อให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 2565

ดูภาพทั้งหมด

          โรงเรียนรามราชพิทยาคมขอขอบคุณท่าน ผอ. คมสิน ศรีมานะศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่าน ผอ. สินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ประธานคณะกรรมการที่ได้ให้ความเมตตาในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีนายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี และพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ

2 2565

ดูภาพทั้งหมด

วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 08:35

ขอแจ้งเปิดเรียนแบบปกติ (On Site)

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอท่าอุเทน สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ จำนวน 16 แห่ง (เป็นไปตามมติเพิ่มเติมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565)

โดยสามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนรามราชพิทยาคม
2. โรงเรียนพะทายพิทยาคม
3. โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
4. โรงเรียนบ้านโพนก่อ
5. โรงเรียนบ้านโพนแดง
6. โรงเรียนบ้านท่าจำปา
7. โรงเรียนบ้านคำเตย
8. โรงเรียนบ้านห้วยพระ
9. โรงเรียนบ้านดอนแดง
10. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
11. โรงเรียนบ้านหาดกวน
12. ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนากระเสริม
13. โรงเรียนบ้านเหล่าสีโหนโห่
14. โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา
15. โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
16. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ดังนั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงขอเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

S 1851399

วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามราช ในการตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565

1 2565

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน

ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ประกาศให้หยุดการเรียนแบบออนไซต์(On Site) ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565  โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 - 31 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำด้วยนายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดงานส่งความสุขวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อมอบความสุขแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

86 2564

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ญาติหรือผู้ปกครองกลับมาเยี่ยมบ้าน หรือญาติพี่น้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 - 14 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

11

22

 

 

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ญาติหรือผู้ปกครองกลับมาเยี่ยมบ้าน หรือญาติพี่น้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 - 7 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)
ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

S 1949789

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานพร้อมทั้งสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

85 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สอง โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย-หญิง เปตอง และตะกร้อ ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง

84 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล วอลเลย์บอลและเปตอง ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง

83 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม ออกมานิเทศ กำกับ ติดตาม การฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนรามราชพิทยาคม

1

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 08:00

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจ ATK

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เชิงบูรณาการกับกลุ่มงานภายในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์จำลอง โดยมุ่งให้เกิดความพร้อม สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนทุกคน

79 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโนนศรีวิไล โรงเรียนอุเทนพัฒนา

1

ดูภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 07:01

เปิดเรียน On Site วันแรก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เปิดเรียนแบบ On Site เป็นวันแรก โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1

ดูภาพทั้งหมด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้ดeเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ดำเนินการตามแนวทาง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขสอดคล้องกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนมีมาตรการ ดังนี้

 1. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ที่โรงเรียนตามความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
 3. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว แต่ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
 4. นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนก่อนเวลา 08.30 น. โรงเรียนจึงจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ หากนักเรียนไม่ผ่านจุดคัดกรอง และไม่ได้รับบัตร โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือ On hand ตามความเหมาะสม แต่ละรายวิชา

1

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผู้ปกครอง

วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 13:21

อบรม Performance Agreement : PA สายผู้สอน

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้ นางดาริณี พัตรภักดิ์ และนางสาววิชุดา แสนปากดี ครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA สายผู้สอน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

1

ดูภาพทั้งหมด

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 09:30

เปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564

หลังจากที่โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์การเปิดของจังหวัด บัดนี้ โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการทุกอย่างสำเร็จแล้ว ดังนั้นจึงขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสามารถมาเรียนแบบ On Site ได้
 2. นักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนให้เรียนที่บ้านในรูปแบบ On Line หรือ On Hand
 3. นักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่ประสงค์เรียนแบบ On Site จะต้องตรวจ ATK และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 09:10

นำนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนรามราชพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1

ดูภาพทั้งหมด

ตามที่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนรามราชพิทยาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.คมเพชรศิริ เอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Screenshot 214

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้ารับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รวมนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนทั้งหมด 209 คน คิดเป็นร้อยละ 65.72 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

76 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธนาภรณ์  โฉมเฉลา พร้อมด้วย นางพาณินี  ภูมิลุน และ นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนโรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับดีเด่น ปีที่ 2 ติดต่อกัน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความปลอดภัยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตแรงงานที่ดี โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

1

ดูภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 04:09

นักเรียนรับวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

74 2564

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นั้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและอำเภอท่าอุเทนมีแนวโน้มที่คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จำนวนนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ทั้งนี้ หากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดที่กำหนดแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการเสนอขอเปิดเรียนในรูปแบบ On Stie ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน โดยประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงกำหนดการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าโรงเรียนจะได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On site ใช้รูปแบบ ดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม
1.3 รูปแบบ On Demand สำหรับนักเรียนที่ประกอบอาชีพช่วยผู้ปกครอง

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.rpk.ac.th/ และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยแคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

1

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม ฉบับที่ 3 (PDF)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และคณะครูร่วมกันปรับพื้นที่เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารเรียน เพื่อความสวยงานเตรียมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รามราชพิทยาคม คณะครูและนักเรียนร่วมกันปรับพื้นที่เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าห้องน้ำชาย​ฝั่งห้องภาษาไทย เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 8 พฤศจกิกายน 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รามราชพิทยาคม นายอนุวัฒน์ เดชไธสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูทุกท่านร่วมกันประชุมหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1

ดูภาพทั้งหมด

กำหนดจัดการเรียนการสอน วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยให้นักเรียนทำกิจกรรม ในใบกิจกรรม/ใบงาน ที่ครูผู้สอนแจกให้ ให้แล้วเสร็จ โดยที่ไม่ต้องมารับใบงานเพิ่ม และให้นักเรียนรอฟังประกาศจากทางโรงเรียนว่าจะเปิดเรียนแบบ On Site ได้วันไหน

วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 09:20

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2563

ตามที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดสอบธรรมศึกษา ปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถดูและดาวน์โหลดผลสอบได้เลยครับ

tee m1

tee m2

tee u1

tee u2

To m1

To m2

To u1

To u2

U m1

U m2

U m3

ดาวน์โหลดผลสอบธรรมศึกษา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรธรรมศึกษาคลิก!!

วันศุกร์, 05 พฤศจิกายน 2564 04:12

ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 5 พฤศจกิกายน 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นัดผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโรงเรียนมีแนวทางให้เลือก 3 แนวทาง ดังนี้

 1. เปลี่ยนใจฉีดวัคซีน แล้วแจ้งความประสงค์ไว้
 2. ไม่ฉีดวัคซีน แต่อยากมาโรงเรียน (ต้องตรวจ ATK และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 3. ไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องเรียนที่บ้าน (On Line / On Hand)

1

ดูภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 06:02

ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คุณครูรัฐพงศ์ ลินทะละ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งนาโรงเรียนรามราชพิทยาคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีอาชีพที่สืบต่อกันมาช้านาน และเห็นคุณค่าของข้าว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง

1

ดูภาพทั้งหมด

วันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2564 09:31

เปิดเทอม 2/2564 รูปแบบ On-Hand

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Hand ครูแต่ละวิชาจัดทำใบงานและให้นักเรียนมารับใบงานตามเวลาที่กำหนด โดย...

 • ม.ต้น เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • ม.ปลาย เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

1

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมุลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให่้นักเรียนลดการรังแกกันทั้งในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ รวมทั้งครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายตระหนัก รู้ทัน เข้าใจ รับรู้ว่าการล้อ แกล้ง รังแกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในประเด็นการยุติการรังแก ซึ่งปัจจุบันระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักเรียน (E-Learning) ได้พัฒนาเสร็จสิ้นและได้ตัดพิธีเปิดระบบการเรียนออนไลน์ดังกล่าว ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และมีความพร้อมเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้เรียนรู้

ในการนี้โรงเรียนรามราชพิทยาคม จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบการเรียนออนไลน์ และเรียนจบหลักสูตร โดยทำแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนรู้

ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์การเรียนออนไลน์
www.thaistopbully.org

screencapture thaistopbully org login 2021 10 30 08 25 34

1

2

3

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม

กำหนดจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชา ให้นักเรียนมารับใบกิจกรรม/ใบงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กับครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง ตามกำหนดการ ดังนี้

 • ม.ต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
 • ม.ปลาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งอื่นใด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

S 1745196

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ครูและบุคลากรโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer ที่โรงพยาบาลท่าอุเทน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม นางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ และ นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1

ดูภาพทั้งหมด

6 มาตรการหลัก

คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด

Info210 covid19

6 มาตรการเสริม

คือ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตนเอง 14 วันนับจากการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด

Info211 covid19

7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ)

 1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble
 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
 4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม
 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ
 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
  ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

open school 01

 ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครูที่ได้รับผิดชอบงานลูกเสือต้านยาเสติดได้รับการประกวดหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติดดีเด่น ประจำปี2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผ่านระบบ Googel meet

0

ดูภาพทั้งหมด

 

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์

0

ดูภาพทั้งหมด

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และคณะครูได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนตามที่เงื่อนไขของ กสศ. กำหนด แล้วได้ทำพิธีมอบทุนเสมอภาคฯ แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

0

ดูภาพทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ตัวแทนคณะครู และนักเรียนมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ณ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

0

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้ห่างไกลจากโควิด พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

65 2564

2

 3

4

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 10:26

โครงการแก้มลิง

โครงการแก้มลิง

 

โครงการแก้มลิง โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริไว้แก้ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย และยังคงใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมจวบจนปัจจุบัน

ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยาวนานกว่า 2 เดือน เมื่อปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริจัดทำโครงการแก้มลิง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยอิงจากหลักการกินกล้วยของฝูงลิง

โครงการแก้มลิง กับความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2538 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรเห็นว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเรื้อรังกว่า 2 เดือน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นครั้งแรก เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการแก้มลิง พระราชดำริจากพฤติกรรมลิง

แนวคิดโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ โดยมีพระราชกระแสอธิบายว่า

"ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง"

kam5

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2564

 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร รวมทั้งทรงก่อตั้งโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ผ่าน 5 โครงการสำคัญ ดังนี้

 • โครงการแก้มลิง
 • โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
 • โครงการฝนหลวง
 • โครงการหลวงดอยคำ
 • โครงการฟาร์มโคนม ไทย - เดนมาร์ค

ตามรอยพระราชา : ปฐมบทโครงการพระราชทาน

 สารคดี My King ในหลวงของเรา

โครงการแก้มลิง

โครงการแก้มลิง โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริไว้แก้ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย และยังคงใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมจวบจนปัจจุบัน

ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยาวนานกว่า 2 เดือน เมื่อปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริจัดทำโครงการแก้มลิง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยอิงจากหลักการกินกล้วยของฝูงลิง

โครงการแก้มลิง กับความเป็นมา

สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2538 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรเห็นว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเรื้อรังกว่า 2 เดือน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นครั้งแรก เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการแก้มลิง พระราชดำริจากพฤติกรรมลิง

แนวคิดโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ โดยมีพระราชกระแสอธิบายว่า

"ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง"

kam5

ภาพจาก เรารักพระเจ้าอยู่หัว

 

วันอาทิตย์, 03 ตุลาคม 2564 05:17

ร้อยดวงใจ...สายใยจากใจรามพิทย์

ร้อยดวงใจ...สายใยจากใจรามพิทย์

"อยู่ก็รัก...ย้ายจากไปก็คิดถึง"

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ดร.พรณภัทร์  เอกนิพนธ์คงเสน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พงภกรน)

65571

65579

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แบบทดสอบออนไลน์ “สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” จัดทำโดย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำแบบทดสอบแล้ว ทำได้ 16 คะแนนขึ้นไป/ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้ครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

certificate

กดลิงก์เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ “สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ได้ที่นี่เลยครับ

QR Code exam

สแกน QR Code แบบทดสอบออนไลน์

แต่หากทำแบบทดสอบไปแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ครับ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องหรือไม่
 2. ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือ ได้ 16 คะแนน ขึ้นไป
 3. ตรวจเช็คใน Spam mail

ตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตร จากทะเบียนเกียรติบัตรคลิก!!

5

 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

certificate

1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

1

 2

3

4

ดาวน์โหลดประกาศผลรางวัล

147005

 147006

 147007

 

 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 นั้น
บัดนี้ โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนระดับภาค 1 รายการ ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
2. รางวัล เหรียญเงิน นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

cer obec2563

messageImage 1630563055379

1

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศผล

ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "สืบ นาคะเสถียร" เมื่อสอบผ่านร้อยละ 80 หรือ ได้ 16 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทันทีที่อีเมลที่ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิก!!

QR Code test

สแกน ทำแบบทดสอบ

ตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตร จากทะเบียนเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

example Cert

cover form

วันอาทิตย์, 01 สิงหาคม 2564 02:21

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมในคราว มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

1848 2564 Page 1

1848 2564 Page 2

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งงดเรียน On-Site

 

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 03:33

แบบฟอร์มงานงบประมาณ

วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 09:21

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

106325

106331

วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 08:52

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบ On Site ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

          ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งงดการเรียนการสอน On Site คลิก

แจ้งงดทำการเรียนการอสน On Site

งดการเรียนการสอน On Site ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 11:04

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 13:18

มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

191001688 2319713718160989 3507671525690005424 n

2ดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์ .pdf

 

เอกสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ต้องนำมาในวันมอบตัว (11 มิถุนายน 2564) มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงของนักเรียน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผ่น
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผน
 4. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน) จำนวน 1 แผ่น
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
 6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต่าง ๆ ต้องเซ็น "สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ" ทุกแผ่น แล้วนำเอกสารทั้งหมดมาแนบใบมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 04:04

กักตัว 14 วันก่อนเปิดเทอม

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ขณะนี้...หากบุตรหลานของท่านอยู่ต่างจังหวัดขอความกรุณาให้ท่านนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนทันในวันเปิดเทอม
ข้อควรระวัง...ไม่ควรนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงหากนักเรียนอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ นักเรียนต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทางโรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รายงานตัว/มอบตัว รับอุปกรณ์การเรียน รับชุดพละ เสื้อม่อฮ่อม จากเดิม 8 พ.ค 64 เป็น 12-13 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่

วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 07:59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2564

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

final2 2563 1

final2 2563 2

final2 2563 3

final2 2563 4

final2 2563 5

final2 2563 6

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ-วิทย์
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

 2

3

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพิ่มเติม ตั้งแต่ วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ.2564 โดยในระหว่างปิดโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย มีการบูรณาการหลายกลุ่มสาระที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ะกลุ่ม ซึ่งจะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
close Page 1 1

close Page 2

close Page 3

close Page 4close Page 5

 close Page 6

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิก

 

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดประกาศและหนังสือถึงผู้ปกครอง

วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563 14:13

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนดังนี้

 1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/

 3. นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 4. นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ระหว่างปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านช่วยดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน ได้ทบทวนตำรา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป หว้งเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

School holidays1 2563

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน คลิก!!

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 13:23

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

final 1

final 2

final 3

final 4

final 5

final 6

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 14:47

กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว"

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร. พรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คุณครูรัฐพงศ์ ลินทะละ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งนาโรงเรียนรามราชพิทยาคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีอาชีพที่สืบต่อกันมาช้านาน และเห็นคุณค่าของข้าว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 14:45

ฉบับที่ 64/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 64/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 22:55

แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

          ด้วยมารดาของคุณครูวัฒนา เถาวัลย์ดี ตำแหน่งครู ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 และเจ้าภาพได้กำหนดจัดงานฌาปนกิจศพ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ บ้านสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

          ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จะได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพตามวันและเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำวิชาได้จัดสอนชดเชยหรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนในช่วงที่ปิดเรียนดำเนินการในคาบ 8 ของวันเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

messageImage 1602736480667

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ คลิก

วันที่ 19 กันยายน 2563

ครูสุภัทรา ธนกัญญา และ ครูสันติ มารัตน์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม. 22 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เพื่อเรียนรู้วิธีจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันเสาร์, 19 กันยายน 2563 02:22

ฉบับที่ 50/2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

ฉบับที่ 50/2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

ท่านอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่สถานศึกษายอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก) แก่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22 นําโดย ดร.พรนภา เอกนิพนธ์ พร้อมคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเข้าใน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 รายงานตัวระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. และรับโล่รางวัลเวลาประมาณ 08.30-10.45 น.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมมอบอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนและให้กําลังใจ ทีมงานที่เสียสละและร่วมใจกันจัดทําเรือไฟท่าอุเทน ประจําปี 2563 ทําให้ทีมงานเรือไฟมีกําลังใจในการทํางานเป็นอย่างยิ่ง โดยซุ้มเรือไฟอําเภอท่าอุเทน จัดทําขึ้น ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขง เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 06:52

ฉบับที่ 49/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

ฉบับที่ 49/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 06:51

ฉบับที่ 47/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

ฉบับที่ 47/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563