ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (9)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจะมีกิจกรรมสนุกสนานและให้ความรู้มากมาย มีการแข่งขันต่าง ๆ นักเรียนคนใดที่สนใจติดต่อสมัครกับคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ภายวันวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ได้เลย กิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

science day Page 1

 

1. กิจกรรม จรวดขวดน้ำยิงไกล

science day Page 2

กติกา 

 • ทีมละ 3 คน
 • แต่ละทีมออกแบบและสร้างจรวดขวดน้ำทีมละ 1 ลำ
  เพื่อให้ยิงได้ไกลที่สุด (ออกแบบตามใจชอบ)

2. ประกวดชุดรีไซเคิล (Recycle)

science day Page 3

กติกา

 • ให้นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ชุดเพื่อประกวด
 • 1 ห้องส่งอย่างน้อย 1 ชุด

3. กิจกรรมโยนไข่ตกไม่แตก

science day Page 4

กติกา

 • 1 ห้องส่งอย่างน้อย 1 ทีม
 • ทีมละ 3 คน
 • แต่ละทีมออกแบบอุปกรณ์ห่อหุ้มไข่เพื่อให้โยนจากที่สูงแล้วไข่ไม่แตก (ออกแบบตามใจชอบ)

4. ประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

science day Page 5

กติกา

 • 1 คน ส่งได้ 1 ภาพ
 • ภาพที่ส่งสามารถถ่ายด้วยกล้องชนิดใดก็ได้
 • ภาพที่ส่งให้ใส่ข้อความดังนี้
  1. ชื่อภาพ : ชื่อของภาพ
  2. คำอธิบาย : คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
  3. ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด : ชื่อ เลขที่ ชั้น

 โพสต์ภาพใน Facebook ตั้งเป็นสาธารณะและติด #RPKPHOTO

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมผู้ปกครองคือ...

 • เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน
 • เป็นการสร้างขยายเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารรับเงินเรียนฟรีฯ

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

ขอแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นำเอกสาร 2 อย่างมาโรงเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. สำเนา ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

2. บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หยุดวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อไปเลือกตั้ง ส.ส. และมอบตัวนักเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

54414055 342023329989490 9084185018808401920 n

สถานที่รับสมัครนักเรียน : ห้องประชุมดอกคันโซ่

54799042 443446689732453 8325620084106067968 n

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน, บิดา, มารดา อย่างละ 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วันรายงานตัว

วันที่ 29 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-4205-1216

หรือ ครูอนุวัฒน์ โทร. 08-9572-1834

facebook : https://www.facebook.com/ramrachpittayakom/

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งกำหนดการปิด – เปิด ภาคเรียน ดังนี้

1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss

3. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ดำเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่าง

วันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

4.นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

5. นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 14 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

v79 2562

วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 03:56

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

Written by

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค 2/2561

Final Exam Schedule2 2561 Page 1

Final Exam Schedule2 2561 Page 2

Final Exam Schedule2 2561 Page 3

Final Exam Schedule2 2561 Page 4

Final Exam Schedule2 2561 Page 5

Final Exam Schedule2 2561 Page 6

 

โรงเรียนรามราชพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 

11144

11143

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน, บิดา, มารดา อย่างละ 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วันรายงานตัว

วันที่ 29 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-4205-1216

หรือ ครูอนุวัฒน์ โทร. 08-9572-1834

facebook : https://www.facebook.com/ramrachpittayakom/