• header1
  • header3
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม (8)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน ณ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และวิถีชีวิตชาวอำเภอเชียงคาน หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 วัดป่าภูก้อน           วัดป่าภูก้อน...ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ตำบลบ้านก้อง…
ช่วงก่อนปิดภาคเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนรามราชพิทยาคม ทำการต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับเข้าสู่รั้วเขีนวเหลืองอย่างอบอุ่น ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ มาเยี่ยมชม และเตรียมความพร้อม จัดทำหลักสูตรร่วมกันกับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด  
วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู มาศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของนักเรียน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้มาตรวจนับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ตามนโยบายและข้อสั่งการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันชาติไทย วันชาติของไทย คือ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความเป็นมาของวันชาติไทย           สำหรับประเทศไทย เราเคยได้มีการกำหนดให้วันที่ 24…
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้กำหนดให้มีการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนรามราชพิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนางพรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา…