กฏหมาย ระเบียบ กฏฯ แนวปฏิบัติเ…

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ พระ...

Read more

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรามรา…

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. หลักสูตรวิทย์-คณิต SCG (Science Gifted) 2. หลักสูตรวิทยา...

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน           เดิมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให...

Read more

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Read more

ข้อมูลครู

 ดร.พรนภา  เอกนิพนธ์ ครู คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม  ช...

Read more

คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

Read more

โครงสร้างโรงเรียน

โครงสร้างโรงเรียน

Read more