• header1
  • header3

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ...

Read more

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาศึกษาดูง…

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้...

Read more

กรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้มาต...

Read more

ทัศนศึกษา

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แ...

Read more

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ…

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที...

Read more

สายใยรัก ร.พ.ค.

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ทำการต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับเข้าสู่ร...

Read more

พัฒนา และปรับภูมิทัศน์

ช่วงก่อนปิดภาคเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม เพื่อสร้างบร...

Read more

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาล…

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ มาเยี่ยมชม แล...

Read more